Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
***ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปลูกดอกดาวเรือง*** [ 28 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 14 
สื่อประชาสัมพันธ์ การเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง [ 6 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 193 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งราวกันตกและบันไดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 19 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งรั้วกั้นพื้นอาคารวางเครื่องเล่นโรงเรียนเทศบาล [ 19 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
***ประชาสัมพันธ์*** ตรวจรับงานจ้าง \"ก่อสร้างเหล็กกั้นปิด-เปิด บริเวณพื้นที [ 13 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
***ประชาสัมพันธ์*** เพื่อสร้างความปรองดอง \\\"ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสั [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
***ประชาสัมพันธ์***เริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ 4 ก.ค.2560 เน้นคุ้มครองสุ [ 5 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
***ประชาสัมพันธ์*** ตรวจการจ้างโครงการปูกระเบื้องบริเวณอาคารลานกิจกรรมโรงเรียนเท [ 5 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
***ประชาสัมพันธ์*** ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายแยกจากถนนลาดยาง สายโรง [ 5 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
***ประชาสัมพันธ์*** ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณพื้นที่ 30 ไร่ [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 272 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) [ 4 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ [ 7 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ประเพณีสงกรานต์  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 119  ตอบ 2  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 205  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 194  ตอบ 4  
 

 
กพ 0023.3/ว4537,4538 1-แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4537,4538 2-แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4539,4540 1-ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค [ 21 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4539,4540 2-ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะนำโรค [ 21 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4500,4501 1- การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4500,4501 2-การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6  [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4503,4504 1-การคััดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว4503,4504 2-การคััดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 4505 ขอส่งรายงานการนำเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/368,369 1-การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/368,369 2-การประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 4502,1034 1-โครงการองรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 4502,1034 2-โครงการองรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบปิดทองหลังพระฯ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2560 ]     
กพ0023.3 เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ E-Plan [ 19 ก.ค. 2560 ]     
กพ0023.3/ว357,358 1-จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2560 ]     
กพ0023.3/ว357,358 2-จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.5/ว4404 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู [ 18 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.5/ว4404 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู [ 18 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.5/ว4404 3-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สู [ 18 ก.ค. 2560 ]     
กพ 0023.4/ว356 1-การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2559 [ 17 ก.ค. 2560 ]     
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555