Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 17 


อบรมพัฒนาศักยภาพ 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 15 


อบต.ไพศาลีดูงานฯ [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 13 


นายกฯลงพื้นที่ [ 22 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 64 


ศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 70 


ประชุมประชาคม [ 14 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 70 
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่2) [ 21 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน [ 20 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเ [ 12 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 253 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรี [ 6 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ล้างจาน [ 26 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 20 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาค [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 57 
เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลลานกระบือ [ 12 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบ [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห [ 22 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งตาข่ายลวดถักอาคารเร [ 22 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโค [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทาสีอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลลานกระ [ 10 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 67 
ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ [ 28 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 236 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบ [ 24 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งโค [ 17 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ประเพณีสงกรานต์  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 415  ตอบ 2  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 597  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 492  ตอบ 4  
 

 
กพ0023.5/ว1403 เร่งรัดการเบิกจ่ายตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให [ 19 มี.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1401 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2561 ]     
กพ 0023.5/ว143 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ [ 16 มี.ค. 2561 ]     
กพ 0023.3/ว 1341 การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน [ 14 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.2/ว 1332 การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนักปลัดเทศบาล ระดับสูง [ 13 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1321 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 13 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1320 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 13 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1303 การสันบสนุนโครงการ"มือถือเกาไป ชีวิตใหม่มา" [ 12 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1304 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหดวิธีการเร่ร่อน หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการเร่ร่อน พ.ศ. 2560 [ 12 มี.ค. 2561 ]   
กพ 023.3/ว 1263 โครงการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561 [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1264 ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1265 การประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1278 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการระบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานทดแทน สำหรับโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าของโครง [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/2697 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.5/ว 134 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 [ 9 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1166 แจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2553 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 7 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1031 การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยการความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด [ 7 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1030 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.2/ว 1032 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนังกานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" [ 7 มี.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 1177 1- แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2561 ]   
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555