อบรมยาเสพติด สภาเด็ก [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 35 


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 


ไหว้ครู รร.เทศบาลฯ 61 [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 


โรงเรียนปลอดทุจริต [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 


กำจัดผักตบชวา [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 32 


ประเมิน LPA [ 14 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 149 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 139 
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.๒(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 20 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 185 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะ [ 16 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 251 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 146 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 200 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบป [ 17 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 11 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 2 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีง [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบา [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 17 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 46 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรา [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 149 
งประกาศใช้แผนการจะดหาพัสดุ ผด 2 (เพิ่มเติมใช้จ่ายเงินสะสม โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใ [ 10 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 139 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาหารพื้นบ้าน)  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (18 เม.ย. 2561)    อ่าน 573  ตอบ 4  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 710  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 605  ตอบ 4  
 

 
กพ0023.5/ว464 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างาน [ 18 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว3375 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว3374 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว3373 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม และเงินอุ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว3372 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม นม เงินอุดหน [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/ว3371 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับค่าเช่าบ้าน ไต [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ0023.5/7992 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสันบสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ 0023.2/ว 3335 การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ [ 17 ก.ค. 2561 ]     
กพ 0023.4/ว3312 โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3ว 3304 การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3306 1-การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3306 2-การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 รางวัล [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3303 ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.2/ว 3308 ข้อพิจารณากรณีปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3295 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุยแรง [ 12 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3255 ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมทณ 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 451 โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561  [ 10 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3258 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3259 การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา [ 10 ก.ค. 2561 ]   
กพ 0023.3/ว 3252 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประม [ 10 ก.ค. 2561 ]   
 

 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 10 ก.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถน [ 26 มิ.ย. 2561 ]โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 13 ชุมชนย่อยโน [ 19 มิ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัล [ 13 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555