Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 


ลอยกระทง [ 22 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 3 


พิธีบำเพ็ญพระกุศล [ 15 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 26 


จิตอาสาลานกระบือทำความดี [ 15 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 122 


ผู้ว่ามอบนโยบาย [ 15 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 25 


ทำบุญออกพรรษา [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามแล [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 30 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพน [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 19 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบปร [ 17 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี [ 5 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
**ประชาสัมพันธ์**รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก [ 26 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
***ประชาสัมพันธ์ เชิญรวมประชุมผังเมือง*** [ 26 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 118 
**ประชาสัมพันธ์การใช้บังคับเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ [ 26 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 25 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างโรงเรียนเทศบาลลานกระบือกับพื [ 19 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 22 
เชิญเที่ยวงาน ”สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง\" ประจำปี 2560 ... [ 19 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 24 

 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 29 [ 28 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 39 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ประเพณีสงกรานต์  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 230  ตอบ 2  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 408  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 313  ตอบ 4  
 

 
กพ 0023.3/ว 6945 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน) ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนร [ 21 พ.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 6944 1-โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 6944 2-โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 6938 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 6876 1-การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2 [ 16 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6876 2-การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2 [ 16 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6862 แนวทางป้องกันเด็กจมน้ำในปฐมวัย [ 16 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6853 แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 6854 ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนถิ่น  [ 16 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.4/ว6829 การดำเนินการตามกฎหระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559  [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.4/ว6833 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.4/ว6832 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.4/ว6831 1-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.4/ว6831 2-แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว6824 การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ [ 15 พ.ย. 2560 ]   
กพ0023.5/ว 6773 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บ [ 13 พ.ย. 2560 ]   
กพ0023.5/ว 6774 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 13 พ.ย. 2560 ]   
กพ0023.5/14718 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา  [ 13 พ.ย. 2560 ]   
กพ0023.5/ว 6770 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 13 พ.ย. 2560 ]   
กพ0023.5/ว 6770 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน [ 13 พ.ย. 2560 ]   
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555