Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerประชาสัมพันธ์งดใช้พื้นที่วัดฯ [ 15 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 13 


[ 15 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 13 


แก้ปัญหาถนนชำรุด [ 15 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 11 
 <<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ>>>
 

 
เชิญเที่ยวงาน ”สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง\" ประจำปี 2560 ... [ 19 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 8 
ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างโรงเรียนเทศบาลลานกระบือกับพื [ 19 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.เชื่อม [ 18 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 5,7 และ 27 [ 12 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเส [ 6 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 5,7 และ 27 [ 5 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบ [ 5 ก.ย. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 29 [ 28 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง การตรวจรับการจ้าง [ 25 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นม ยูเ [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 5,7 และ 27 [ 10 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ ชุมช [ 9 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลลานกระบือ [ 2 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 19 

 
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 29 [ 28 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (นม ยูเ [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ [ 17 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
 วัดแก้วสุริย์ฉาย  


ประเพณีสงกรานต์  

 
 
ทิ้งขยะไม่ได้ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 173  ตอบ 2  
ประเพณีลานกระบือกำลังถูกทำลาย (8 มิ.ย. 2560)    อ่าน 259  ตอบ 6  
ขอร้องอย่าเผาถ่าน (1 ก.พ. 2560)    อ่าน 246  ตอบ 4  
 

 
กพ 0023.3/ว 5821,13006 1- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5821,13006 2- การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5822 การประกวด "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด [ 22 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5755 1-แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5755 2-แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5755 3-แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5754 1-การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูงโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5754 2-การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูงโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5754 3-การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูงโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 5754 4-การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูงโครงสร้างพื้นฐาน [ 20 ก.ย. 2560 ]     
กพ 0023.3/ว 514,515 1-การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาษวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 514,515 2-การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาษวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/5696,22756 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กั [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/5696,22756 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กั [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 5695 การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 5698,5699 1-เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.  [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 5698,5699 2-เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.  [ 19 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0003/ว 5659 โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิสำหรับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน [ 15 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 5246,5647 1- ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม 2560  [ 13 ก.ย. 2560 ]   
กพ 0023.3/ว 5246,5647 2-ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ 8 สิงหาคม 2560  [ 13 ก.ย. 2560 ]   
 
 
  คุณอยากให้ทต.ลานกระบือ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  สวัสดิการประชาชน
  การสื่อสารภายในตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555