Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
mou  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559  ที่ห้องประชุมลานทอง สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดทำบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ โดยมีนายธำรงค์ จันคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ กับ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โดยมีนายปณิธาน จันทรเขตต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ร่วมมือทางด้านการจัดการศึกษา เพื่อการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลลานกระบือกับโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ความร่วมมือในการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนของโรงเรียนร่วมกัน 2. ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากร สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและอาคารสถานที่ร่วมกัน 3.ความร่วมมือในการใช้บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนร่วมกัน 4.ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5.เทศบาลตำบลลานกระบือ จะดำเนินการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
นายธำรงค์ จันคง ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ กล่าวว่า โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือปัจจุบันมีอยู่ 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในระดับมัธยม 1 แห่ง ประถมศึกษา 3 แห่ง เป็นของเอกชน 1 แห่ง และอีก 2 แห่งเป็นของหน่วยงานรัฐแต่อยู่คนละกระทรวง ซึ่งโรงเรียนเทศบาลลนกระบือสังกัดกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนอนุบาลลานกระบือสังกัดเขตพื้นที่ประถามศึกษากำแพงเพชรเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 2 โรงเรียนมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างคนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่ท้องถิ่น  โรงเรียนก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นของชุมชนท้องถิ่น อีกทั้ง 2 โรงเรียนมีรั้วอยู่ติดกันจึงง่ายต่อการพัฒนาร่วมกัน ไม่เกิดความแตกแยก โดยการร่วมกันใช้ทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ การกำหนดหลักสูตร แผนการพัฒนาการศึกษา และง่ายต่อการสนับสนุนของท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีแนวความคิดว่า ต้องร่วมมือกันทำให้เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าแก่ท้องถิ่น และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียนนี้ด้วย  

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2559 เวลา 16.22 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555