Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
 
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของพนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำปีงบประมาณ 2556  ซึ่งก่อนการเดินทางได้มีการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแนวคิด การทำงานเป็นทีม การให้ความรู้ในเรื่องมีคุณธรรมและจริยธรรม และการพัฒนาองค์กร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และโครงการประกวดด้านความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน และองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก  
นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านความรู้ทักษะประสบการณ์ เป็นการเปิดมุมมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้กับบุคลากร และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงานในหน่วยงาน ทำให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการขององค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น เพื่อนำมาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลลานกระบือต่อไป  

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2555 เวลา 11.27 น. โดย คุณ ศิระศักดิ์ โรจน์นวกร

ผู้เข้าชม 1323 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555