หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
อำเภอลานกระบือ มีชื่อเรียกแต่โบราณว่า "บ้านลานควาย" เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณนี้มีสัตว์ป่ามากมาย โดยเฉพาะ ควายป่า ชอบนอนกินดินโปร่ง ซึ่งเป็นดินที่มี ความชื้นตามธรรมชาติ บริเวณที่ดินโปร่งนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ วัดแก้วสุริย์ฉาย เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นตำบลและเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลลานกระบือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรานกระต่าย จนเมื่อปี พ.ศ. 2520 จึงจัดเป็น "กิ่งอำเภอลานกระบือ" และยกฐานะเป็น "อำเภอลานกระบือ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลลานกระบือในอดีต มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลลานกระบือและตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปอาศัยตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลลานกระบือและตำบลโนนพลวง จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร" และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 153 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2528 จนกระทั่งเมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฏหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฏหมายว่าด้วยเทศบาล ในวันที่ พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ ให้เรียกชื่อและกำหนดเขตของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะตามชื่อและเขตสุขาภิบาลเดิม สุขาภิบาลลานกระบือจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลลานกระบือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 8.50 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในบางส่วนของ 2 ตำบล ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ 1 โนนตากแดด , หมู่ที่ 6 โนนสมอ , หมู่ที่ 8 โนนใน
ตำบลโนนพลวง หมู่ที่ 2 โนนทอง มีการจัดตั้งชุมชนย่อย จำนวน 6 ชุมชนย่อย คือ ชุมชนย่อย โนนตากแดด,ชุมชนย่อยโนนสมอ, ชุมชนย่อยโนนใน, ชุมชนย่อยไร่โป่งเป้า,ชุมชนย่อยโนนทอง, ชุมชนย่อยโนนทอง 2
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.ลานกระบือ
และพื้นที่ อบต.บึงทับแรด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.โนนพลวง
และพื้นที่ อบต.จันทิมา
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.ลานกระบือ
และพื้นที่ ทต.ช่องลม
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ อบต.ลานกระบือ  
 
 
 
  ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 4,625 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 2,185 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24
  หญิง จำนวน 2,440 คน คิดเป็นร้อยละ 52.76
  จำนวนครัวเรือน 1,976 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 522 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย มีอาคารพาณิชย์ประกอบด้วยร้านขายของชำต่างๆ สำหรับ การอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านขายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ร้านซ่อม เครื่องยนต์ เป็นต้น รายได้เฉลี่ยของประชากร 60,000 บาทต่อคนต่อปี
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อตำบล
จำนวนครัวเรือน
  หมู่ 1 ตำบลลานกระบือ   489 491 980    
หมู่ 6 ตำบลลานกระบือ   634 635 1,269  
  หมู่ 8 ตำบลลานกระบือ   433 458 891    
หมู่ 2 ตำบลโนนพลวง   629 656 1,285  
    รวม   2,185 2,240 4,425 1,976  
 
 
 
 
ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ เป็นสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้าง ร้อนตลอดทั้งปีจากสถิติข้อมูลสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จะได้รับ อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านจากอิทธิพลของลมมรสุม ดังกล่าว ทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆ 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ว่างของฤดูมรสุมทำให้อากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าว เดือนที่มีสภาพอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด 43.0 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน อากาศชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงในรอบปี คือ 81 - 84 เปอร์เซนต์ จะมีฝนตกช่วงแรกในเดือนพฤษภาคม และตกไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมโดยปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 147.5 - 273.7 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือน กันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึง ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลา ประมาณ 4 เดือนอากาศหนาวเย็น เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 9.6 องศาเซลเซียส เดือนที่มีความกดอากาศสูง จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม ความกด อากาศอยู่ในช่วง 1,013.34 - 1,014.25 เฮกโตปาสคาล เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีความกดอากาศสูงสุด
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10