หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
อำเภอลานกระบือ มีชื่อเรียกแต่โบราณว่า "บ้านลานควาย" เนื่องจากสมัยก่อนบริเวณนี้มีสัตว์ป่ามากมาย โดยเฉพาะ ควายป่า ชอบนอนกินดินโปร่ง ซึ่งเป็นดินที่มี ความชื้นตามธรรมชาติ บริเวณที่ดินโปร่งนี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ วัดแก้วสุริย์ฉาย เมื่อมีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่บริเวณนี้มากขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นตำบลและเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลลานกระบือ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรานกระต่าย จนเมื่อปี พ.ศ. 2520 จึงจัดเป็น "กิ่งอำเภอลานกระบือ" และยกฐานะเป็น "อำเภอลานกระบือ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลลานกระบือในอดีต มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบสุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เห็นว่าท้องถิ่นบางส่วนของตำบลลานกระบือและตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปอาศัยตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลลานกระบือและตำบลโนนพลวง จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า "สุขาภิบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร" และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 153 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2528 จนกระทั่งเมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฏหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฏหมายว่าด้วยเทศบาล ในวันที่ พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ ให้เรียกชื่อและกำหนดเขตของเทศบาลตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะตามชื่อและเขตสุขาภิบาลเดิม สุขาภิบาลลานกระบือจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลลานกระบือ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ประมาณ 8.50 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่อยู่ในบางส่วนของ 2 ตำบล ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ
ตำบลลานกระบือ หมู่ที่ 1 โนนตากแดด , หมู่ที่ 6 โนนสมอ , หมู่ที่ 8 โนนใน