หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว560 [เอกสารแนบ] 18 มี.ค. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/3788-3863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 มี.ค. 2564
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 มี.ค. 2564
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว550 18 มี.ค. 2564
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว548 18 มี.ค. 2564
การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 กศ. มท 0816.2/ว556 18 มี.ค. 2564
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [อบจ.] [อบต.] 18 มี.ค. 2564
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. 18 มี.ค. 2564
แจ้งดำเนินการตรวจสอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว546 17 มี.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [หลักเกณฑ์] 17 มี.ค. 2564
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว530 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 มี.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการขยะมูลฝอย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว535 [ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม] [แบบฟอร์มฯ] 17 มี.ค. 2564
ขอส่งรายงานการฝึกอบรม (การให้คำแนะนำการบริหารจัดการขยะมูลฝอย) กสว. มท 0820.2/ว539 17 มี.ค. 2564
โครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (โควิด 19) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.5/3724 , 3725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 มี.ค. 2564
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว533 [เอกสารแนบ] [แบบฟอร์มฯ] 17 มี.ค. 2564
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว541 17 มี.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน สน.คท. มท 0808.3/ว527 16 มี.ค. 2564
การส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมขยับแปรง 2 นาที ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 มี.ค. 2564
กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว523 16 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ สน.บถ. 16 มี.ค. 2564
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 998
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10