หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลลานกระบือ
 
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
 
  ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาขน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
- งานกิจการพาณิชย์
- งานนิติการ
   
   
 
  ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
  ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
 
  ฝ่ายการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
   
 
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานวิชาการและประเมินผล
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
  กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานสถิติและสารสนเทศ
- งานประชาสัมพันธ์
   
   
   
 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียน
 
  ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10