หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลลานกระบือ
 
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
 
  ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาขน
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานรักษาความสงบเรียบร้อย
  งานนิติการ
  งานการพาณิชย์
   
   
 
  ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานสถิติการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
  ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  งานผลประโยชน์และกิจการ
พาณิชย์
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานบริหารงานทั่วไป
   
 
  ฝ่ายการโยธา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานสาธารณูปโภค
  งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า
สาธารณะ
  กลุ่มงานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานสถาปัตยกรรม
   
   
 
  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานบริการสาธารณสุข
- งานป้องกันและควบคุมโรค
  กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการรักษาความสะอาด
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานวิชาการและการประเมินผล
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
  กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
- งานโรงเรียน
  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
  ศาสนา และวัฒนธรรม
  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
 
  ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10