หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายธำรงค์ จันคง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีพอสมควร ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย คือมีทั้งการค้าขาย การเกษตร การอุตสาหกรรมขนาดย่อม และมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติและถ่ายทอดให้แก่ ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเทศบาล นับถือศาสนาพุทธ โดยมี วัดสำคัญได้แก่
วัดแก้วสุริย์ฉาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลลานกระบือ
 
 
 
 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ จำนวน 1 แห่ง
มีคลินิกแพทย์และพยาบาลเอกชน จำนวน 5 แห่ง