หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
 
     
     
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่สร้างอื่นๆ
  พัฒนาระบบจราจร
  การวางแผนจัดทำผังเมือง
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา
     
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
  การพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 
 
 
     
     
  พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
  พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 
 
 
     
     
  งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
  การควบคุมด้านมลพิษ
  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
  บำบัดและจัดการขยะ
  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
     
  การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555