หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
     
     
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่สร้างอื่นๆ
  พัฒนาระบบจราจร
  การวางแผนจัดทำผังเมือง
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค/ระบบประปา
     
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
  การพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 
 
 
     
     
  พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
  พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล
  พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 
 
 
     
     
  งานการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า
  การควบคุมด้านมลพิษ
  จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
  บำบัดและจัดการขยะ
  การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
     
  การพัฒนาเกษตรธรรมเทค
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10