หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลานกระบือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
นายรังสรรค์ จูด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
     
     
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน และระบบระบายน้ำ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานีขนส่งและการจราจร
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
  การจัดวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
  การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น
  การส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตร
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริม สุขภาพกีฬาและนันทนาการ
  การส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสังคม
  การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
     
     
  การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
  การส่งเสริมสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10