หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รู้จัก ทต.

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ ทต.

Contact Us
 
 

 
 
 
เทศบาลตำบลลานกระบือ ได้รับบริการไฟฟ้าจาก สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าลานกระบือ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีกำลังการผลิตรวม 10.625 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันมีการจ่ายไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 4.2 เมกกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ เกือบทั้งหมดของเทศบาลตำบลลานกระบือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.00 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ยังมีบางส่วนที่ขยาย ตั้งบ้านเรือน ออกไปยังไม่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละประมาณ 1 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือจำนวน 4 หมู่บ้าน 6 ชุมชนส่วนใหญ่ ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคเพื่ออุปโภคบริโภคจำนวนประมาณร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด ส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 8 ( บ้านไร่โป่งเป้า ) ตำบลลานกระบือ ทั้งหมู่บ้านใช้ระบบประปาหมู่บ้าน และบางส่วนที่ ประปายังขยายเขตไปไม่ถึงและยังไม่ได้ต่อประปาเข้าบ้านจะใช้น้ำจากบ่อบาดาล
 
 
 
 
จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่จำนวน 21 ตู้ ดังนี้
  ตู้หยอดเหรียญ จำนวน 3 ตู้
  ตู้บัตร TOT การ์ด จำนวน 3 ตู้
  ตู้หยอดเหรียญและTOTการ์ด จำนวน 15 ตู้
ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง (สถานีวิทยุชุมชน) จำนวน 1 สถานี
จำนวนหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ 5 หน่วยงาน ได้แก่
  สถานีตำรวจภูธร ลานกระบือ      
  ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ      
  สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ      
 
 
 
 
  น้ำมันดิบ      
  สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนป่า)
     
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555