หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลานกระบือ
วัดแก้วสุริย์ฉาย ศาสนสถานในลานกระบือ
โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ
เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลานกระบือ
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลลานกระบือ
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
 

 
 
การขอจัดตลาดนัดเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลลานกระบือ
 


        เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการโรคระบาดโควิด-19  ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำ  อำเภอลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย มีผู้นำที่มีความแข็งแกร่ง  มีใจเป็นกลาง ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน และกลุ่มผู้ค้าในเขตเทศบาลฯ ก็ได้รับผลกระทบนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ ทำการจับจ่ายใช้สอยลดลง และปัจจุบันการจัดตลาดนัดภายในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวน 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ วันเสาร์ ก็ส่งผลกระทบให้แก่ผู้ค้าในเขตเทศบาลฯมากพอแล้ว แต่มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกำลังจะดำเนินการจัดตลาดนัดในเขตเทศบาลฯเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่ทราบจำนวนวันที่แน่นอน ซึ่งหากทางผู้มีอำนาจอนุมัติให้บุคคลกลุ่มนี้จัดตลาดนัดขึ้นผู้ค้าจะได้รับผลกระทบอย่างมากมายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหาร ทั่วไปในเขตเทศบาลฯ
       ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางนายกเทศบาลลานกระบือ จะมีใจเป็นกลาง ไม่เห็นแก่พวกพ้อง จนลืมประชาชนคนลานกระบือ ที่กำลังจะหมดเรี่ยวแรง ในการประกอบอาชีพค้าขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดได้ไปในแต่ละวัน  ขอให้ไม่อนุญาตให้มีการจัดตลาดนัดเพิ่มขึ้นอีก ในเขตเทศบาลลานกระบือ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
      
      
                                                   ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


เขียนโดย   คุณ ผู้ค้าในเขตเทศบาลลานกระบือ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 09.58 น. [ IP : 1.47.133.128 ]  
 

จะนำเรื่องนี้ เสนอผู้บริหารเทศบบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

เขียนโดย   คุณ แอดมิน เอ

วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 13.39 น. [ IP : 182.53.193.162 ]  
 

ขอให้ผู้บริหารในเทศบาลลานกระบือ ที่มีจิตใจเมตตา โปรดก้มมองลงมาดูบ้าง ขณะนี้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ภายใน 1 สัปดาห์ สามารถทำการค้าขายได้เพียง 4 วันเท่านั้นเอง หากมีตลาดนัดเพิ่มขึ้นมาอีก หนทางทุกอย่างมันมืดมิด จนจะหาทางออกไม่เจอ รายรับไม่พอกับรายจ่าย ลงทุน 800 ขายได้ 800-900ไม่ขายก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะมีอาชีพนี้มานานแล้ว เงินในลานบือ เงินคนลานกระบือ อย่าให้คนที่อื่นที่เข้ามาขายในตลาดนัดขนเงินออกไปเลย ให้เงินมันหมุนเวียนให้ลูกหลานคนลานกระบือได้มีโอกาสได้ใช้เงินอันนี้ด้วย หากปล่อยให้มีตลาดนัด คนอีกหลายร้อยครอบครัวในลานกระบือจะได้รับผลกระทบแน่นอน ส่วนคนจัดตลาดนัดสบายได้เงินมาโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย พวกแม่ค้าลงทุนกันจะตายผลที่ได้ไม่คุ้มกับความเหนื่อย แต่ก็ต้องทำ  หรือคนในกองสาธารณสุข เห็นชอบให้มีตลาดนัดในเขตเทศบาลฯเพิ่มขึ้นอีก โดยไม่มองถึงผลกระทบใดๆเลย
     ฝากขอบคุณ คุณเอที่ช่วยนำเรื่องนี้เสนอผู้บริหารครั้งนี้ด้วย


เขียนโดย   คุณ ผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 08.56 น. [ IP : 1.47.7.102 ]  
 

เมื่อผู้ขออนุญาต ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการตลาด และสามารถปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายที่ออกได้ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” จะต้องดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ตามอำนาจของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ไม่สามารถที่จะ “ไม่อนุญาตประกอบกิจการได้”หากผู้ขอใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556 และผู้รับอนุญาตจะต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้รับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธ์


เขียนโดย   คุณ แอดมิน หมอไก่

วันที่ 20 ต.ค. 2563 เวลา 15.30 น. [ IP : 182.53.193.162 ]  
 

ตลาดประเภทที่ 2

…………………....

ข้อ. 15 ตลาดประเภทที่2   ต้องจัดให้มีสถานที่สำ หรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ

และที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย ตามที่กำ
หนดไว้ในส่วนนี้

ข้อ. 16 สถานที่สำหรับผู้ขายของต้องมีและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกวา่ 2 เมตร

(2) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจดัให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยที่ลักษณะ
เป็นพื้นที่เรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำ ความสะอาดได้ง่าย และไม่มีน้ำขัง เช่น
พื้นคอนกรีต พื้นที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพื้ที่ลาดด้วยยางแอสฟัลต์
        ผู้ขอจัดตั้งต้องปฏิบัติตามข้อ 2 หรือไม่ เพราะตลาดนัดในเขตเทศบาลฯ หลายจุดเป็นพื้นดิน มีฝุ่นฟุ้งกระจายเมื่อมีผู้คนเดินซื้อของ และเมื่อมีฝนตก พื้นดินเป็นโคลนลื่นไม่ปลอดภัยแก่ผู้คนที่ไปจับจ่ายใช้สอย ทางสาธารณสุขต้องดำเนินการยังไงตามข้อนี้

เขียนโดย   คุณ ผุ้ที่เดือนร้อน

วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 10.13 น. [ IP : 1.46.10.161 ]  
 
 

(ขอแก้ไขข้อความ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เนื่องจากเครื่องหมายสัญญาลักษณ์ .....ไม่แสดง)
เมื่อผู้ขออนุญาต ได้ยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการตลาด และสามารถปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายที่ออกได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ตามอำนาจของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่สามารถที่จะ  ไม่อนุญาตประกอบกิจการได้ หากผู้ขอใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2556 และผู้รับอนุญาตจะต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากมิได้รับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธ์


เขียนโดย   คุณ แอดมิน หมอไก่

วันที่ 28 ต.ค. 2563 เวลา 09.55 น. [ IP : 182.53.193.162 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2555
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10